AKL vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Bandau išdėstyti kokią organizaciją norėčiau matyti AKL. Tai nėra ištrauka iš įstatų. Tai nėra įstatų skyrių projektas (nors ir galėtu tokiu tapti). Tai kvietimas diskusijai. Tai kol kas tik žalias juodraštis.

AKL nariai, parašykite ką matote kitaip.
Abejojantys dėl narystės, parašykite kokios organizacijos Jums reikėtų.

Vizija

AKL vizija – matyti pasaulį (Lietuvą?), kur visos programos platinamos atvirojo kodo licencija (laisvąja licencija) ir vartotojai jomis sėkmingai naudojasi bei dalyvauja jų kūrime registruodami klaidas ir pageidavimus.

Komentarai:

Kas yra vizija? Tai idealus pasaulis, kokį jį įsivaizduoja organizacija. Jis negali būti realiai pasiekiamas. Nebent asociacija numatytų, kad ji bus likviduojama tai pasiekus.
Aprašyta vizija nėra kam nors priešiška. Kiekvienas firma gali savo intelektualius produktus paskelbti laisva licencija. Puikus pavyzdys – Netscape. Įmonė piktnaudžiavo dominavimu rinkoje nesilaikydama standartų, todėl buvo vertintina ypač negatyviai, tačiau paskelbė išeities tekstą ir Mozilla yra mūsų gerbiamas ir mėgstamas produktas.

Misija

AKL misija turėtų būti apjungti bendriems tikslams AKL vizijai pritariančių asmenų bendruomenę, bei padėti šios bendruomenės grupelėms vienytis siekiant konkrečių tikslų.

Komentarai:

Ši Misija gal tik praplečia ir truputi detalizuoja Viziją. Gal būt reikės šį sakinį integruoti į Viziją ir Misiją apibrėžti plačiau. Padarysiu tai vėliau permąstęs kitus šio „įrašo“ komponnetus ir išgirdęs komentarų.
Misija irgi turėtų būti pakankamai abstrakti. Nurodyti „ką daryti“, o ne „ko pasiekti“.

Tikslai

  1. Valstybės institucijos neturėtų riboti piliečių teisės naudotis laisvosiomis programomis.
  2. Komercinės įmonės neturėtų riboti piliečių noro naudotis laisvosiomis programomis.
  3. Piliečiai turėtų žinoti apie laisvųjų programų galimybes.
  4. Atvirojo kodo bendruomenės atstovai turi turėti galimybę bendrauti su bendraminčiais.
  5. Laisvųjų programų vartotojams turi būti prieinama kvalifikuota pagalba.

Komentarai:

Tikslai išdėstyti atsitiktine tvarka.

Tiklai turėtų konkrečiau už AKL misiją apibrėžti ko siekiame.

Svarbu neapsirikti paskirstant tarp tikslų ir uždavinių.

Uždaviniai

  1. Burti AKL vizijai pritariančių asmenų klubus.
  2. Rengti mokymus.
  3. Rengti diegynes.
  4. Kurti grupes bei padėti pavieniams asmenims pateikti išsamią informaciją apie AK sprendimus valstybės institucijų atstovams.
  5. Kurti grupes bei padėti pavieniams asmenims pateikti išsamią informaciją apie AK sprendimus komercinių įmonių atstovams.

Komentarai:

Iš kiekvieno tikslo turi išplaukti ne mažiau, kaip vienas uždavinys. Jie turėtų apibrėžti kaip būtų galima pasiekti užsibrėžtą tikslą.